تفاوت فوم و اسفنج در تعمیر مبل، فوم سرد بهتر است یا اسفنج